MENU


Penerimaan Permohonan

Proses Kerja Bagi Penerimaan Permohonan

Bil. Proses kerja
   PENERIMAAN & PENDAFTARAN PERMOHONAN LENGKAP
1.  Beri Senarai Semak dan Borang Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan
 kepada pemohon.
2.  Terima pelan dan dokumen berkaitan yang dikemukakan pemohon.
 Semak dan tandakan pada senarai semak Kelulusan Pelan Bangunan untuk
 penerimaan permohonan.
3.  Jika tidak lengkap, pulangkan pelan dan dokumen kepada pemohon.
4.  Jika lengkap, daftarkan permohonan dan buka bil.
   PENGEDARAN PELAN & DOKUMEN PERMOHONAN UNTUK
 ULASAN/ SOKONGAN TEKNIKAL
1.  Sediakan Borang B1 dan C1 untuk memaklumkan kepada pemohon bahawa
 permohonan telah diterima dan diproses.
2.  Sediakan Borang B2 dan C2 Permohonan Ulasan/ Sokongan Jabatan-jabatan
 Teknikal dan isi Rekod Daftar pada fail permohonan.Serah Borang B2 kepada
 PAR OSC.
3.  Tandatangan Borang B1, C1 dan B2, C2 untuk edaran jabatan-jabatan Teknikal
4.  Edarkan Borang B2, pelan dan dokumen-dokumen berkaitan ke
 Jabatan-jabatan Teknikal
   PENGEDARAN PELAN & DOKUMEN PERMOHONAN UNTUK
 ULASAN/SOKONGAN TEKNIKAL
1.  Terima sokongan/ ulasan jabatan teknikal dalam tempoh 14 hari. Rekodkan
 ulasan/sokongan pada Rekod Daftar fail permohonan/Portal.
2.  Sekiranya ulasan tidak diterima melebihi tempoh masa yang telah ditetapkan,
 surat peringatan akan dikeluarkan.

 

Penerimaan Permohonan