MENU

Dasar Perbandaran Negara Kedua (DPN2) ini akan merumuskan objektif-objektif pelaksanaan dan strategi-strategi yang akan mengambil kira perubahan yang telah berlaku dan yang dijangka akan berlaku bagi tempoh 2016 hingga 2025. Ia juga akan memperincikan tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan (PBT), agensi kerajaan dan swasta serta NGO’s yang berkaitan. Satu sistem pemantauan juga telah dicadangkan untuk melihat sejauh mana tindakan-tindakan yang digariskan dilaksanakan oleh agensi yang dikenalpasti pada tempoh yang telah ditetapkan.

http://www.mdht.gov.my/sites/default/files/cover_prakata_isi_kandungan.pdf

http://www.mdht.gov.my/sites/default/files/bab_1.0.pdf

http://www.mdht.gov.my/sites/default/files/bab_2.0.pdf

http://www.mdht.gov.my/sites/default/files/bab_3.0.pdf

http://www.mdht.gov.my/sites/default/files/bab_4.0.pdf

http://www.mdht.gov.my/sites/default/files/bab_7.0.pdf

http://www.mdht.gov.my/sites/default/files/lampiran.pdf